Současnost

Usnesením vlády České republiky č. 589 ze dne 4. května 2009, které se promítlo do znění zřizovací listiny Památníku Lidice, přešla péče o pietní území bývalého cikánského tábora v Letech do působnosti této organizace.

Posláním Památníku Lidice je tak, kromě jiného, "péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech včetně péče a úpravy pietního místa".

Tím bylo završeno zformalizování dlouhodobější snahy Výboru pro odškodnění romského holocaustu, zmocněnců vlády, ministrů pro lidská práva a dalších zainteresovaných institucí, aby stát převzal do péče i toto pietní místo spojené s násilím na romském civilním obyvatelstvu v době nacistické okupace českých zemí v letech 1939 – 1945 a trvale uchovával vzpomínku na historické události s tímto pietním místem spojené.

Je zcela nepochybné, že hlavní zásluhu na vyřešení této záležitosti, která byla vyvolána pravděpodobně již v roce 1994, měl ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Památník Lidice se stal v roce 2000 příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Jeho úkolem je uchovávat trvalou památku na oběti lidické tragédie a pečovat o pietní území v Lidicích. V roce 2008 dostal do vínku další kulturní památku, NKP pietní území Ležáky, vztahující se k nedávné tragické historii českého obyvatelstva. Jsou to místa, která by neměla být zapomenuta a jejich odkaz by měl být dochován pro další generace, tak jako historie letského tábora.

Památník Lidice zahájil již v roce 2009 péči o pietní místo zadáním zpracování projektových studií na úpravu pietního místa a jeho okolí včetně přístupových komunikací, a to v několika variantách. Po projednání předložených návrhů v pracovní skupině na Úřadu vlády a přijetím jedné z variant, byla zpracována projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Současně bylo provedeno geodetické zaměření pozemků a cest potřebných k realizaci záměru a k jejich odkoupení od OÚ Lety, Orlík a Králova Lhota. Po získání územního a stavebního povolení byla s měsíčním skluzem zahájena 2. dubna rekonstrukce přístupových cest, parkoviště a přilehlého prostoru u pietního území, kde byl vytvořen přírodní amfiteátr. Kromě toho byly provedeny vodo a elektroinstalace, vybudovány dvě repliky původních ubikací se stálou expozicí a sociálním zařízením a vytvořena naučná stezka. Na obecním úřadu byl pronajat a upraven prostor pro Infocentrum. První etapa prací byla dokončena k 13. 5. 2010, termínu pietní vzpomínky, druhá etapa byla dokončena a stavba předána 31. května 2010.

Dne 18. 6. 2010 byla slavnostně otevřena nově vytvořená Kulturní památka Lety nacházející se u stejnojmenné jihočeské obce. Akci pořádalo Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem Lidice. Slavnostní zahájení provedli ministr kultury Václav Riedlbauch, zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb a zástupce Jihočeského kraje.

Kulturní památka Lety byla zapojena do již osvědčených badatelských, kulturních, výtvarných a vzdělávacích programů Památníku Lidice, a to zejména směrem k pedagogům a k mládeži.

Historie a kultura Romů stejně jako tematika holocaustu je dlouhodobě zpracovávána Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně. Památník Lidice se proto bude zaměřovat v souvislosti s památníkem Lety na témata spojená se současnými projevy nacionalismu, rasismu a xenofobie.

Cílem Památníku Lidice je dosáhnout toho, aby se pietní území Lety stalo důstojným místem, jaké si podobné kulturní památky na oběti nacistické represe zaslouží.