Rekonstrukce pietního místa 2009 - 2010

V létě roku 2009, když Památník Lidice postupně přebíral péči o pietní místo v Letech, se na pietním území bývalého pohřebiště nacházel žulový pomník ak. malíře a sochaře Zdeňka Hůly "Obětem cikánského internačního tábora v Letech",  pravoslavný dřevěný kříž a informační tabule s popisem událostí v cikánském táboře v letech 1942-1943.

Pietní území bylo upravováno obcí Lety pouze nárazově, zejména před pietní vzpomínkou v květnu a na podzim. Údržba spočívala v posečení trávy a občasných prořezech náletů. Pomník a okolní kamenné obelisky byly postupně obaleny mechy a lišejníky.

V blízkosti pietního místa se nacházelo provizorní parkoviště, přístupové cesty v šíři 2,5 až 3,5 metru byly pouze zpevněné a sloužily zejména pro lesnickou techniku majitelům přilehlých lesů. Na příjezdových silnicích od Prahy a směrem k Milevsku jsou umístěny dvě malé černobílé směrové tabule s nápisem Památník Lety. V prostoru severně od vepřína, na místě bývalé přístupové cesty do internačního tábora, je umístěna informační tabule se zakreslením původního letského tábora.

Žulový pomník ak. malíře a sochaře Zdeňka Hůly "Obětem cikánského internačního tábora v Letech" Pravoslavný dřevěný kříž Informační tabule s popisem událostí v cikánském táboře Jeden z kamenných obelisků

Památník Lidice zahájil péči o pietní místo zadáním zpracování projektových studií na úpravu pietního místa a jeho okolí včetně přístupových komunikací, a to v několika variantách. Po projednání předložených návrhů v pracovní skupině na Úřadu vlády a přijetím jedné z variant, byla zpracována projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Současně bylo provedeno geodetické zaměření pozemků a cest potřebných k realizaci záměru a k jejich odkoupení od OÚ Lety, Orlík a Králova Lhota.

Navržené řešení:

  • Stávající příjezdová komunikace mezi silnicí č. 19 a místní komunikací bude opravena a rozšířena na 3,5 m pro jednosměrný provoz. U odbočky k pietnímu místu bude zřízeno parkoviště s točnou pro 3 autobusy a 10 osobních automobilů. V blízkosti parkoviště budou postaveny dva malé montované objekty jako repliky původních ubytovacích buněk s expozicí a sociálním i technickým zázemím. 
  • Na jižní straně před pietním místem bude vytvořen malý oválný přírodní prostor. Uvnitř oválu bude vytvořeno mírné návrší, které opticky oddělí louku s rybníkem od pietního prostoru a zároveň umožní sezení ve svahu na způsob malého přírodního amfiteátru. Na návrší budou nově vysazeny dva vzrostlé listnaté stromy (lípy), další navrhovaná zeleň opticky odcloní blízký zemědělský závod.
  • Součástí záměru je vybudování naučné stezky s výchozím bodem v obci Lety a vedoucí až na navrhované parkoviště. Na stezce budou umístěny informační tabule s textem o romském holocaustu s vazbou na místa jednotlivých zastavení.
  • Samotné pietní místo, kromě nezbytných úprav náletové zeleně v jeho hranicích a očištění pomníku, zůstane nedotčené.
  • Zpevněná plocha opravené příjezdové komunikace je navržena z asfaltového recyklátu, plocha odbočky a samotného parkoviště z asfaltu.  Naučná stezka je navržena jako písčitá pěšina s povrchem z jemného mechanicky zpevněného kameniva.
  • Opěrné zídky budou provedeny z přírodního lomového kamene a lavice na jejich korunách z tvrdého dřeva.
  • Navrhované objekty provozního a technického zázemí budou řešeny jako dřevostavby s opláštěnou fošnovou konstrukcí. Budou napojeny na přípojku vody a elektřiny, splaškové odpadní vody budou zachyceny do vyvážecí jímky, dešťové vody budou vsakovány do nezpevněných povrchů. Přípojka elektřiny a vody bude rovněž přivedena až do prostoru parkoviště.

Přílohy:

 

Realizace celého záměru, po schválení odbornou komisí, byla provedena, s ohledem na lhůty projektové přípravy a schvalovacích řízení, výkupy pozemků a podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavební části, ve velice krátkém termínu od podzimu 2009 do června 2010. Předání celého areálu do provozu bylo uskutečněno 18. 6. 2010 za přítomnosti ministra kultury Václava Riedlbaucha a vládního zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába. V roce 2011 byla na žádost vedení MK ČR přidána na pietní území ještě jedna replika ubikace a vyvrtána vlastní studna pro závlahy a sociální zařízení.